Algemene voorwaarden versie 2024.6

Wij, Botz4U B.V., bieden chatbots en slimme dossiers (de Software) aan als dienst (Software as a Service). Dit betekent dat wij via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.

Wanneer we ‘je’ aanspreken in deze algemene voorwaarden, dan spreken we jou, de ondernemer aan of de juridische entiteit die je vertegenwoordigt.

Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info[at]botz4u.com. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard

Artikel 1 – Algemeen


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met je sluiten.
 2. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.botz4u.com.
 3. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen


 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die je  aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.
 3. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van één (1) maand en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor een onbepaalde tijd. Je kunt de overeenkomst op elk moment beëindigen door een e-mail te sturen naar administratie[at]botz4u.com waarin je dit kenbaar maakt. De overeenkomst eindigt vervolgens aan het einde van de maand waarin we je opzegging hebben ontvangen.

Artikel 3 – Prijs


 1. De prijs is exclusief eventuele onkosten, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 30 dagen na de aankondiging daarvan, ingaan.

Artikel 4 – Betaling en incassokosten


 1. Wij sturen je maandelijks een factuur. Deze factuur dien je binnen 30 dagen na de factuurdatum te hebben voldaan.
 2. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je automatisch in verzuim. In dat geval kunnen we de toegang tot de chatbot blokkeren en de wettelijke rente en incassokosten in rekening.

Artikel 5 – Gebruik van Software


 1. Je krijgt van ons een aantal regels software-code waarmee je de Software op een website kunt activeren. Je mag de Software alleen op de website activeren welke is genoemd in de overeenkomst.
 2. Je bent verantwoordelijk voor de inhoud van de documenten die je uploadt via de Software en de vragen die worden gesteld aan de Software. Wij hebben het recht de toegang tot de Software te blokkeren indien wij redelijk vermoeden dat deze in strijd worden gebruikt met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.
 3. Je mag geen illegale inhoud uploaden via de Software. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, materiaal dat in strijd is met strafrechtelijke, auteursrechtelijke, of andere wettelijke bepalingen. Het uploaden van dergelijke inhoud is strikt verboden en leidt tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst en melding bij de relevante autoriteiten. Je vrijwaart ons voor alle aanspraken en schade die voortvloeien uit het uploaden van illegale inhoud door jou.

Artikel 6 – Beschikbaarheid en onderhoud van de Software

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat de Software beschikbaar is gedurende de tijd dat wij een overeenkomst met je hebben. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Software.
 2. Wij kunnen de software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden (09:00 – 17:00) uit. Je ontvangt 10 werkdagen voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij je geen kennisgeving sturen.
 3. Wij houden het recht de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Wij garanderen niet dat de Software foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Software een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. Je kunt dit doen door te e-mailen naar support[at]botz4u.com. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.
 

Artikel 7 – Derden


Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 – Overmacht


Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met je niet kunnen nakomen door overmacht. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten


 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en knowhow, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
 2. Je krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. Je kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.

Artikel 10 – Geheimhouding


Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ verstaan wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:

 1. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
 2. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 11 – Aansprakelijkheid


 1. Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die je met behulp van de Software hebt opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die je binnen de Software hebt opgeslagen, verzameld of verwerkt, inclusief de antwoorden gegenereerd door de koppeling met een AI taalmodel zoals ChatGPT. De antwoorden die door ChatGPT worden gegenereerd dienen slechts als suggesties en mogen niet worden opgevat als professioneel advies. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid en geschiktheid van de antwoorden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van door ChatGPT gegenereerde antwoorden.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software. Wij zijn alleen aansprakelijk voor jouw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 3. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal €99,00.
 4. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van jou afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
Artikel 12 – Persoonsgegevens


Je kan ervoor kiezen om met de Software gegevens van derden te laten opvragen, zoals NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers. De chatbot zal deze persoonsgegevens opvragen en vervolgens doorsturen naar een systeem binnen jouw organisatie.

Omdat er sprake is van persoonsgegevens moeten wij beiden voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dat kader leggen we het volgende vast:

 1. Juridisch gezien word jij aangemerkt als verantwoordelijke voor de verwerking van de genoemde persoonsgegevens. Wij zelf worden aangemerkt als de verwerker. Behalve als we dit anders zijn overeengekomen, beschouwen we deze bepaling in de algemene voorwaarden als de verwerkersovereenkomst die we op grond van de AVG moeten afsluiten.
 2. Op basis van die overeenkomst zullen wij de persoonsgegevens die de gebruikers van jouw chatbot invoeren, alleen verwerken als jij ons daartoe de opdracht geeft. Door met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan, verstrek je ons deze opdracht.
 3. Persoonsgegevens worden ingevoerd door de gebruiker in de chatbot en vervolgens via een veilige (SSL) verbinding verstuurd naar de servers van Microsoft in Ierland. Via een volledig geautomatiseerd proces worden deze gegevens vervolgens verstuurd naar een systeem binnen jouw organisatie. Gedurende dit proces hebben medewerkers van Botz4U geen toegang tot deze gegevens. Na 24 uur worden de gegevens automatisch verwijderd uit de systemen van Microsoft. Omdat Microsoft voor ons een zogenaamde subverwerker is, hebben wij met Microsoft een verwerkersovereenkomst.
 4. Wanneer er eventueel aanspraken zijn van de Autoriteit Persoonsgegevens of betrokkenen en deze aanspraken zijn er het gevolg van dat jij de door ons in de onderliggende overeenkomst of deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken niet nakomt of door jou wet- en regelgeving is geschonden, dan zal jij ons vrijwaren en schadeloos moet stellen voor deze aanspraken.
 5. Wanneer wij toch wel aansprakelijk zijn voor deze aanspraken van de Autoriteit Persoonsgevens of betrokkenen dan is deze aansprakelijkheid beperkt. Daarvoor gelden de afspraken die staan in artikel 11 van de Algemene voorwaarden

Artikel 13 – Toepasselijk recht


Nederlands recht.

Artikel 14 – Bevoegde rechter


Rechtbank Rotterdam.